Reklamációs rend

Általános rendelkezések

Ez a reklamációs eljárás a 89/2012 törvény alapján, a későbbi törvények (Polgári törvénykönyv) figyelembe vételével, a 634/1992 adatvédelmi törvény alapján lett kidolgozva, s a LIA affari, s.r.o. kereskedelmi vállalat online áruházának minden termékére vonatkozik ( LIA affari, s.r.o. kereskedelmi vállalat Statisztikai számjel: 48108634 , Székhely: Dlhá nad Váhom 433, 927 05 Dhlá nad Váhom, Szlovák Köztársaság ; Cégjegyzékbe bejegyezve a Nitra Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 38698/N alatt (a továbbiakban csak eladó) ), melyek az alábbi weboldalon vannak elhelyezve: http://www.magikhome.hu/

Átvételkori minőség

Az eladó fél felelősséget vállal az ügyfél felé, hogy az áru átvítelkor hibátlan. Az eladó fél főképp azért felel az ügyfélnek, hogy abban az időben, amikor az ügyfél átvette az árut:

- az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyekben a két fél megegyezett, s ha megegyezés nem létezik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket az eladó fél, vagy a gyártó leírt, vagy melyeket az ügyfél elvárt a termék természetére nézve, s annak reklámja alapján,
- az áru alkalmas a célra, melyet felhasználásként az eladó fél feltüntetett, vagy melyre az ily tipusú termék általában használatos
- a termék megfelel minőségével vagy kivitelezésével a megegyezett mintának vagy modellnek, ha a minőség vagy a kivitelezés konkrét minta vagy modell alapján történt,
- az áru a megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, s
- az áru megfelel a hatályos jogszabályoknak

A hibás teljesítésből eredő jogok

A vevő jogosult a hibából eredő jogait gyakorolni (a továbbiakban csak „reklamáció“), mely a fogyasztói terméken az átvételtől számítva huszonnégy (24) hónapon belül keletkezett. Ez azonban nem vonatkozik a hibából eredően alacsonyabb vételáron értékesített termékre, mely miatt az alacsonyabb vételárban a felek megegyeztek, a termék célszerű használatából eredő elhasználódásra, a használt terméknél a használata vagy elhasználódása fokának megfelelő hibára, mellyel az áru már az ügyfél általi átvételkor is rendelkezett, vagy mely a termék jellegének eredménye.

Abban az esetben, ha az áru a fentemlített tulajdonságokkal nem rendelkezik átvételkor (Átvélelkori minőség), az ügyfélnek jogában áll kérvényezni egy új, hibátlan termék kiszállítását, abban az esetben, ha a hiba természetéhez mérten ez nem indokolt, ám abban az esetben, ha a hiba csak az áru egyes részeire vonatkozik, az ügyfél csak ezen részek cseréjét kérvényezheti; abban az esetben, ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Azonban, ha ez a hiba jellegéhez képest aránytalan, főleg ha a hiba haladéktalanul eltávolítható, az ügyfél jogosult a hiba ingyenes eltávolíttatására.

Az új termék kiszállítására, vagy az alkatrészek kicserélésére való jogot az ügyfél érvényesítheti az eltávolítható hiba fellépésének esetén akkor, ha a terméket nem használhatja megfelelően a hiba javítás utáni, újbóli, vagy több mennyiségű előfordulása miatt. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől.

Abban az esetben, ha az ügyfél nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru, annak alkatrészeinek cseréjére vagy javítására kiszállítására való jogát, ésszerű kedvezményt kérvényezhet az árura. Az ügyfélnek joga van a megfelelő kedvezményre abban az esetben is, ha az eladó fél nem képes új, hibátlan árut küldeni, kicserélni az alkatrészeket, vagy megjavítani azt az ügyfél számára, ahogy abban az esetben is, ha az eladó fél nem képes teljesíteni az áru kijavítását ésszerű időn belül vagy a hiba kijavítása nagy mértékű kényelmetlenséggel járna az ügyfél számára.

A hibás teljesítésből eredő jogot az ügyfél nem érvényesítheti, ha az ügyfél az áru átvétele előtt tudatában volt annak, hogy az áru hibás, vagy a hibát az ügyfél okozta.

Abban az esetben, ha az áru olyan hibával rendelkezik, melyre az eladó félnek kötelezettsége van, s alacsonyabb áron értékesített áruról van szó, az ügyfélnek az áru kicserélése helyett ésszerű kedvezményhez van joga.

Nem jogos reklamáció

A reklamáció nem jogos abban az esetben, ha a hiba az alábbiak miatt keletkezett:

- nem megfelelő installációval, kezeléssel, működtetéssel vagy használattal
- az áru természeti erők által történő károsodásával
- az áru nem megfelelő használattal vagy nem a használati útmutató alapján való használata miatti sérülése
- az áru szállításkor történő sérülések esetén, ha az áru nem cégünk járművével volt szállítva.

A Leifheit termékek reklamációját kivétel nélkül mindig azonnali cserével oldjuk meg, egy új darabra!

Záró rendelkezések

Ez a reklamációs eljárás 2014.01.01.-én lépett hatályba. Minden változtatásr való jogot fenntartunk.

Copyright 2018 - 2024 © magikhome.hu